متراژ

مبلغ رهن (تومان)

مبلغ اجاره (تومان)

فیلترهای بیشتر کمتر

165 آپارتمان

200 میلیون تومان رهن ، 4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
1 روز پیش اصفهان مرداویج

116 آپارتمان

190 میلیون تومان رهن

برای اجاره
2 روز پیش اصفهان میر

95 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
2 روز پیش اصفهان توحید

120 آپارتمان

130 میلیون تومان رهن

برای اجاره
3 روز پیش اصفهان توحید

121 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن

برای اجاره
3 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

367 آپارتمان

1.5 میلیارد تومان رهن

برای اجاره
5 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

260 آپارتمان

550 میلیون تومان رهن

برای اجاره
6 روز پیش اصفهان مشتاق اول

105 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
8 روز پیش اصفهان توحید

170 آپارتمان

200 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
13 روز پیش اصفهان نظر

360 آپارتمان

400 میلیون تومان رهن ، 16 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
14 روز پیش اصفهان خیابان ملاصدرا

80 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
14 روز پیش اصفهان سپاهان شهر

160 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
23 روز پیش اصفهان نظر شرقی

140 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
29 روز پیش اصفهان توحید

140 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
29 روز پیش اصفهان توحید

230 آپارتمان

600 میلیون تومان رهن ، 500 هزار تومان اجاره

برای اجاره
31 روز پیش اصفهان دروازه شیراز (میدان آزادی)

120 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن

برای اجاره
31 روز پیش اصفهان رباط

127 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
33 روز پیش اصفهان شمس آبادی

240 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
34 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

90 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
34 روز پیش اصفهان هزارجریب

100 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
35 روز پیش اصفهان حکیم نظامی

200 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
35 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا
1
1
-1

90 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 900 هزار تومان اجاره

برای اجاره
41 روز پیش اصفهان اذر

130 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
44 روز پیش اصفهان توحید

190 آپارتمان

600 میلیون تومان رهن

برای اجاره
44 روز پیش اصفهان کمال اسماعیل

98 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
45 روز پیش اصفهان شیخ صدوق شمالی

250 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 100 هزار تومان اجاره

برای اجاره
49 روز پیش شاهین شهر خیام

70 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
54 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

114 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
54 روز پیش اصفهان کوچه جوهری

200 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 2.2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
57 روز پیش اصفهان سه راه سیمین

250 آپارتمان

200 میلیون تومان رهن ، 6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
57 روز پیش اصفهان چهارباغ خواجو

230 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن ، 5.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
57 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

140 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
58 روز پیش اصفهان اتوبان شهید خرازی

140 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
59 روز پیش اصفهان سپاهان شهر

165 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن

برای اجاره
76 روز پیش اصفهان خیابان فیض

210 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 4.2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
76 روز پیش اصفهان خیابان مصلی

300 آپارتمان

1 میلیارد تومان رهن

برای اجاره
77 روز پیش اصفهان خیابان ملاصدرا

90 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
78 روز پیش اصفهان خیابان مصلی

154 آپارتمان

70 میلیون تومان رهن ، 3.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
78 روز پیش اصفهان باغ دریاچه

200 آپارتمان

550 میلیون تومان رهن

برای اجاره
85 روز پیش اصفهان مجمر

120 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 1.3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
85 روز پیش اصفهان کاوه

105 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
86 روز پیش اصفهان خیابان فردوسی

135 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
97 روز پیش اصفهان محتشم کاشانی

330 آپارتمان

70 میلیون تومان رهن ، 9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
98 روز پیش اصفهان بلوار اینه خانه

165 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
106 روز پیش اصفهان خیابان صمدیه

130 آپارتمان

18 میلیون تومان رهن ، 1.8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
107 روز پیش اصفهان خیابان رزمندگان

210 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن ، 2.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
108 روز پیش اصفهان بلوار میرزا کوچک خان
2
0
-60

180 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
108 روز پیش اصفهان بلوار کشاورز

155 آپارتمان

200 میلیون تومان رهن

برای اجاره
111 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

140 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
115 روز پیش اصفهان بزرگمهر

60 آپارتمان

5 میلیون تومان رهن ، 500 هزار تومان اجاره

برای اجاره
117 روز پیش اصفهان بهارستان

140 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
122 روز پیش اصفهان توحید

135 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
127 روز پیش اصفهان شهرک ولی عصر
3
1
-1

115 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
133 روز پیش اصفهان نظر غربی

150 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
133 روز پیش اصفهان مشتاق دوم
2
1
-60

95 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
138 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

100 آپارتمان

35 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
139 روز پیش اصفهان مطهری

50 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
142 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

150 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
145 روز پیش اصفهان شیخ صدوق جنوبی

167 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
147 روز پیش اصفهان نظر شرقی
1
1
-60

50 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 1.4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
156 روز پیش اصفهان ناژوان

115 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 3.8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
156 روز پیش اصفهان ناژوان

165 آپارتمان

70 میلیون تومان رهن ، 4.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
163 روز پیش اصفهان خاقانی

50 آپارتمان

17 میلیون تومان رهن ، 50 هزار تومان اجاره

برای اجاره
164 روز پیش اصفهان مدرس

205 آپارتمان

500 میلیون تومان رهن

برای اجاره
168 روز پیش اصفهان خیابان ملاصدرا

200 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
170 روز پیش اصفهان اپادانا

90 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن

برای اجاره
171 روز پیش اصفهان بلوار ازادی

80 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن

برای اجاره
173 روز پیش اصفهان پنج آذر

100 آپارتمان

45 میلیون تومان رهن ، 1.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
174 روز پیش اصفهان شیخ صدوق شمالی

70 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 400 هزار تومان اجاره

برای اجاره
174 روز پیش اصفهان ابن سینا

80 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
176 روز پیش اصفهان نظر غربی

137 آپارتمان

45 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
188 روز پیش اصفهان توحید

270 آپارتمان

300 میلیون تومان رهن ، 10 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
190 روز پیش اصفهان اذر

125 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
194 روز پیش اصفهان خیابان زاهد

180 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
196 روز پیش اصفهان توحید

90 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 600 هزار تومان اجاره

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان ملک شهر

160 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان رباط

100 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
202 روز پیش اصفهان هزارجریب

180 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
215 روز پیش اصفهان بزرگمهر

90 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
216 روز پیش اصفهان جی شیر

104 آپارتمان

150 میلیون تومان رهن

برای اجاره
219 روز پیش اصفهان ولیعصر

115 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
232 روز پیش اصفهان خانه اصفهان

148 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
255 روز پیش اصفهان میر

110 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
289 روز پیش اصفهان شاپور قدیم

70 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
295 روز پیش اصفهان بزرگمهر

120 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن

برای اجاره
304 روز پیش اصفهان نشاط

175 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
320 روز پیش اصفهان میر

100 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
323 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

128 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 1.6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
327 روز پیش اصفهان مشتاق دوم
2
1
-1

145 آپارتمان

90 میلیون تومان رهن

برای اجاره
331 روز پیش اصفهان جی شیر

145 آپارتمان

145 میلیون تومان رهن

برای اجاره
332 روز پیش اصفهان جی شیر

120 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
332 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

120 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
332 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

75 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن

برای اجاره
332 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا
2
1
-1

250 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
332 روز پیش اصفهان باغ دریاچه

180 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
334 روز پیش اصفهان خیابان ملاصدرا

160 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
337 روز پیش اصفهان خیابان وحید

175 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
337 روز پیش اصفهان خیابان وحید

180 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
343 روز پیش اصفهان رکن الدوله

218 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن ، 100 هزار تومان اجاره

برای اجاره
348 روز پیش اصفهان مرداویج

100 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
349 روز پیش اصفهان دروازه شیراز (میدان آزادی)
موردی یافت نشد

جدیدترین املاک

دانستنی های مال و ملک

همه شهرها
×