متراژ

مبلغ رهن (تومان)

مبلغ اجاره (تومان)

فیلترهای بیشتر کمتر

60 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
1 روز پیش اصفهان باغ دریاچه

122 آپارتمان

35 میلیون تومان رهن ، 2.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
1 روز پیش اصفهان نظر

100 آپارتمان

35 میلیون تومان رهن ، 1.6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
2 روز پیش اصفهان شیخ صدوق شمالی

120 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
2 روز پیش اصفهان توحید

95 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
4 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

100 آپارتمان

35 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
5 روز پیش اصفهان مطهری

50 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
8 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

40 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
9 روز پیش اصفهان دروازه شیراز (میدان آزادی)

150 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
11 روز پیش اصفهان شیخ صدوق جنوبی

140 آپارتمان

130 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
12 روز پیش اصفهان بزرگمهر

167 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
13 روز پیش اصفهان نظر شرقی

95 آپارتمان

28 میلیون تومان رهن ، 1.3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
16 روز پیش اصفهان توحید

185 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
16 روز پیش اصفهان توحید

167 آپارتمان

55 میلیون تومان رهن ، 4.4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
16 روز پیش اصفهان مهرداد شرقی

160 آپارتمان

240 میلیون تومان رهن ، 800 هزار تومان اجاره

برای اجاره
21 روز پیش اصفهان توحید

50 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 1.4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
22 روز پیش اصفهان ناژوان

115 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 3.8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
22 روز پیش اصفهان ناژوان

200 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
25 روز پیش اصفهان نظر

165 آپارتمان

70 میلیون تومان رهن ، 4.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
29 روز پیش اصفهان خاقانی

130 آپارتمان

200 میلیون تومان رهن ، 200 هزار تومان اجاره

برای اجاره
29 روز پیش اصفهان دقیقی

170 آپارتمان

350 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
30 روز پیش اصفهان خیابان فردوسی

105 آپارتمان

5 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
30 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

50 آپارتمان

17 میلیون تومان رهن ، 50 هزار تومان اجاره

برای اجاره
30 روز پیش اصفهان مدرس

205 آپارتمان

500 میلیون تومان رهن

برای اجاره
34 روز پیش اصفهان خیابان ملاصدرا

175 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
36 روز پیش اصفهان شهرک ولی عصر

200 آپارتمان

300 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
36 روز پیش اصفهان بلوار اینه خانه

200 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
36 روز پیش اصفهان اپادانا

90 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن

برای اجاره
37 روز پیش اصفهان بلوار ازادی

80 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن

برای اجاره
39 روز پیش اصفهان پنج آذر

100 آپارتمان

45 میلیون تومان رهن ، 1.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
40 روز پیش اصفهان شیخ صدوق شمالی

70 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 400 هزار تومان اجاره

برای اجاره
40 روز پیش اصفهان ابن سینا

80 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن ، 800 هزار تومان اجاره

برای اجاره
41 روز پیش اصفهان توحید

80 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
42 روز پیش اصفهان نظر غربی

137 آپارتمان

45 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
54 روز پیش اصفهان توحید

200 آپارتمان

300 میلیون تومان رهن

برای اجاره
55 روز پیش اصفهان نظر

270 آپارتمان

300 میلیون تومان رهن ، 10 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
56 روز پیش اصفهان اذر

280 آپارتمان

90 میلیون تومان رهن ، 9 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
57 روز پیش اصفهان کمال اسماعیل

250 آپارتمان

70 میلیون تومان رهن ، 7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
58 روز پیش اصفهان بلوار اینه خانه

80 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن

برای اجاره
58 روز پیش اصفهان توحید

125 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
60 روز پیش اصفهان خیابان زاهد

180 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
62 روز پیش اصفهان توحید

126 آپارتمان

300 میلیون تومان رهن

برای اجاره
62 روز پیش اصفهان شریعتی

90 آپارتمان

40 میلیون تومان رهن ، 600 هزار تومان اجاره

برای اجاره
64 روز پیش اصفهان ملک شهر

160 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
64 روز پیش اصفهان رباط

90 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
67 روز پیش اصفهان کوچه جوهری

100 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
68 روز پیش اصفهان هزارجریب

90 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
72 روز پیش اصفهان شمس آبادی

70 آپارتمان

8 میلیون تومان رهن ، 850 هزار تومان اجاره

برای اجاره
72 روز پیش اصفهان اذر

180 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
81 روز پیش اصفهان بزرگمهر

165 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
82 روز پیش اصفهان نظر غربی

90 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
82 روز پیش اصفهان جی شیر

170 آپارتمان

15 میلیون تومان رهن ، 2.1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
82 روز پیش اصفهان حسین‌آباد

104 آپارتمان

150 میلیون تومان رهن

برای اجاره
85 روز پیش اصفهان ولیعصر

130 آپارتمان

180 میلیون تومان رهن

برای اجاره
86 روز پیش اصفهان محتشم کاشانی

110 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
89 روز پیش اصفهان شیخ بهایی

115 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
98 روز پیش اصفهان خانه اصفهان

109 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
100 روز پیش اصفهان شریعتی

115 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
111 روز پیش اصفهان ارتش

180 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
111 روز پیش اصفهان دروازه تهران (میدان جمهوری)

40 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن

برای اجاره
118 روز پیش اصفهان شریعتی

158 آپارتمان

70 میلیون تومان رهن ، 100 هزار تومان اجاره

برای اجاره
119 روز پیش اصفهان خانه اصفهان

148 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
121 روز پیش اصفهان میر

300 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 15 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
155 روز پیش اصفهان اذر

110 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
155 روز پیش اصفهان فرشادی

85 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
161 روز پیش اصفهان خیابان لنبان

70 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
161 روز پیش اصفهان بزرگمهر

120 آپارتمان

60 میلیون تومان رهن

برای اجاره
170 روز پیش اصفهان نشاط

175 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 4.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
186 روز پیش اصفهان میر

100 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
189 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

75 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
190 روز پیش اصفهان خیابان پل فلزی

128 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 1 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
193 روز پیش اصفهان مشتاق دوم

250 آپارتمان

100 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
193 روز پیش اصفهان باغ دریاچه

145 آپارتمان

90 میلیون تومان رهن

برای اجاره
197 روز پیش اصفهان جی شیر

145 آپارتمان

145 میلیون تومان رهن

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان جی شیر

120 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

120 آپارتمان

120 میلیون تومان رهن

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

75 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان چهارباغ بالا

250 آپارتمان

80 میلیون تومان رهن ، 2.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
198 روز پیش اصفهان باغ دریاچه

180 آپارتمان

50 میلیون تومان رهن ، 4 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
200 روز پیش اصفهان خیابان ملاصدرا

160 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 3.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
203 روز پیش اصفهان خیابان وحید

175 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 3.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
203 روز پیش اصفهان خیابان وحید

180 آپارتمان

20 میلیون تومان رهن ، 1.6 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
209 روز پیش اصفهان رکن الدوله

218 آپارتمان

250 میلیون تومان رهن ، 100 هزار تومان اجاره

برای اجاره
214 روز پیش اصفهان مرداویج

110 آپارتمان

65 میلیون تومان رهن ، 1.5 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
214 روز پیش اصفهان شیخ بهایی

100 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 2 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
215 روز پیش اصفهان دروازه شیراز (میدان آزادی)

125 آپارتمان

30 میلیون تومان رهن ، 3 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
215 روز پیش اصفهان شیخ صدوق جنوبی

276 آپارتمان

150 میلیون تومان رهن ، 8 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
216 روز پیش اصفهان نظر

145 آپارتمان

10 میلیون تومان رهن ، 1.7 میلیون تومان اجاره

برای اجاره
218 روز پیش اصفهان سپاهان شهر
موردی یافت نشد

جدیدترین املاک

دانستنی های مال و ملک

همه شهرها
×